Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Artikel 1: aanmelding en Active Leisure pas
a.             Aanmelding als Active Leisure-lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Het  lidmaatschap vangt aan, nadat Active Leisure het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. Het contract gaat in op de 1e van de volgende maand. Er zal een deelberekening plaats vinden van de resterende dagen van de lopende maand. Het inschrijfgeld bedraagt €25,- en de kosten voor de Active Leisure pas bedraagt €5,00
b.             Tijdens het eerste bezoek aan de Active Leisure vestiging ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de Active Leisure pas. Uitsluitend op vertoon van een geldige Active Leisure pas krijgt een lid toegang tot de Active Leisure vestigingen. Jongeren tussen de 12-16 jaar die in het bezit zijn van een Active Leisure pas, krijgen uitsluitend toegang tot de vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder. Op vertoon van de Active Leisure pas kan een lid ook toegang krijgen tot andere Active Leisure vestigingen.
c.             Als aanmelding geschiedt via de werkgever (bedrijfsfitness), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende werknemers. Na aanmelding via de website krijgt de werkgever hiervoor formulieren toegezonden. Na inzending van de formulieren met persoonsgegevens van deelnemende werknemers, maakt Active Leisure de passen aan die werknemers op vertoon van een geldig legitimatiebewijs persoonlijk af kunnen halen bij de Active Leisure vestiging. De werknemer tekent voor ontvangst van zijn pas.
d.             De pashouder blijft ten alle tijden aansprakelijk voor het gebruik eb/of misbruik van de pas. Gebruik van de Active Leisure pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar.
e.             Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Active Leisure pas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschap onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van €10,- worden verkregen.
f.             Na beëindiging van het lidmaatschap dient de Active Leisure pas, te worden ingeleverd, deze blijft eigendom van Active Leisure.
g.             Een pashouder die opnieuw een fitness abonnement wil afsluiten bij Active Leisure is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden.
a.             Een lidmaatschap bij Active Leisure kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van het afgesloten abonnement. Op het moment dat het jaarabonnement afloopt wordt deze automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd..
b.             Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso (tenzij anders overeengekomen) voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
c.             Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneren om welke reden dan ook, wordt het lid op de hoogte gesteld door middel van een brief met een verhoging van €7,50 administratiekosten en krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.
d.             De Active Leisure pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de Active Leisure vestigingen worden geweigerd. Active Leisure is gerechtigd bij de betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
e.             Active Leisure behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.
f.             De bedragen zullen omstreeks de 22ste van de maand van uw bank of girorekening worden afgeschreven. Ondergetekende heeft het recht om binnen 5 werkdagen na de datum dat de opdracht ten onrechte is verwerkt, het incasso te storneren.

Artikel 3: Trainingstijden:
a.             Active Leisure behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s en dergelijke te wijzigen.
b.             Als het lid gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of –activiteiten, die aangeboden worden door Active Leisure, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
c.             Op officiële en erkende feestdagen zijn de Active Leisure vestigingen gerechtigd gesloten te zijn.  

Artikel 4: Groepslessen:
a.             Als er plaats is, kan het lid deelnemen aan alle lessen die worden gegeven per dag.
b.             Reservering van lessen kan slechts 30 minuten voor aanvang van de les door middel van een reserveringskaart te halen bij de receptie.
c.             Active Leisure behoudt zich het recht voor groepslessen te annuleren. Annulering geschiedt via vermelding van de daarvoor bestemde publicatieborden.
d.             Kinderen tot 16 jaar mogen niet deelnemen aan de lessen.
e.             Het lesrooster staat op de website en is op te vragen bij de balie. Active Leisure behoudt zich het recht voor om ten alle tijden het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.

Artikel 5: Beëindigen:
a.             Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Active Leisure.
b.             Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
c.             De opzegtermijn bedraagt een maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
d.             Active Leisure behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of andere gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid:
a.             Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of  activiteiten bij Active Leisure, is geheel voor eigen risico van het lid.
b.             Zowel Active Leisure als de vestigingsmanager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel.
c.             Zowel Active Leisure als de vestigingsmanager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 7: Huisregels:
a.             Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Active Leisure vestigingen en wordt geacht hiernaar te handelen.
b.             De algemene voorwaarden en de huisregels van de Active Leisure vestigingen staan op de website www.active-leisure.nu en zijn bij de balie van de Active Leisure vestiging op te vragen.

Artikel 8: Rechtstoepassing:
a.             Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Active Leisure aangegaan, is uitsluiten Nederlands recht van toepassing.
b.             Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Active Leisure, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Active Leisure is gevestigd.
c.             Door zijn inschrijving verklaart het lid van de algemene voorwaarden en de huisregels van Active Leisure te accepteren.

Artikel 9 : Verwerking van privacygegevens
Active Leisure werkt met persoonsgegevens en verwerkt ook persoonsgegevens van u. Wij kunnen ons werk niet goed doen zonder het verzamelen en verwerken van uw gegevens en is het dus noodzakelijk om de dienstverlening van Active Leisure te kunnen uitvoeren. Wij verzamelen echter alleen persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben. Daarnaast hebben wij met verschillende partijen verwerkersovereenkomsten gesloten:
a.              Active Leisure heeft een verwerkersovereenkomst met Logifit. In dit systeem verwerkt Active Leisure de        persoonlijke gegevens van u die nodig zijn bij een inschrijving van een abonnement (denk hierbij aan naam, geboortedatum, adres, emailadres, rekeningnummer).
b.             Active Leisure heeft een verwerkersovereenkomst met Concapps. Deze geeft aansturing aan de website en app van Active Leisure.
c.             Active Leisure heeft een verwerkersovereenkomst met Klikschema. In dit systeem kan de medewerker van Active Leisure trainingsschema’s voor u maken. Hiervoor zijn de volgende gegevens van u nodig: naam- en voornaam, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer. 
d.              Wij delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen wanneer er sprake is van ingebrekestelling van betaling (zie artikel 2c van onze algemene voorwaarden) of wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn. In alle andere gevallen vragen wij u altijd om uw toestemming.
e.               U mag altijd aan ons vragen wat wij van u weten en mogelijk incorrecte persoonlijke gegevens (laten) corrigeren.
f.                Active Leisure gebruikt beeldmateriaal voor commercieel gebruik en dit kan gepubliceerd worden op de website, app en social media. 
 
Cookie instellingen